سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه قم 
مسئول دفتر نظارت و ارزیابی  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم 
مسئول کارگزینی هیات علمی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم 
دبیر کمیته منتخب 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقلت فقهی قوه قضائیه 
پژوهشگر 
 
 
پژوهش در مباحث فقهی و حقوقی 
همکاری 
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق بین الملل عمومی 1و 2 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق بین الملل خصوصی 1و2 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق سازمانهای بین المللی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق سازمانهای بین المللی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
حقوق بین الملل اسلامی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
مباحث حقوقی و اطلاعات سیاسی 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
معارف، فقه و فلسفه 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
فلسفه و حقوق