اشتغال زنان از منظر اسلام و غرب (2)
46 بازدید
محل نشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در شماره گذشته خواندید: اشتغال از ابتداى زندگى بشر مورد توجه بوده است و یکى از مهمترین معیارهایى که جهان غرب براى تعیین جایگاه زن در اجتماع پذیرفته، میزان مشارکت زنان در زندگى اقتصادى و اشتغال آنان است. به طور معمول، فعالیت‏هاى اقتصادى زنان در بخش‏هاى رسمى، اشتغال نامیده مى‏شود. در این بخش، زنان از حمایت قانونى بیشترى برخوردارند. از سوى دیگر، یکى از مهمترین نقش‏هاى زن، نقشى است که در خانواده ایفا مى‏کند (بخش غیر رسمى). تردیدى نیست که خانواده یکى از ارکان جامعه و محور اساسى رشد و اعتلاى انسان به شمار مى‏رود. این نقش از منظر جهان غرب و غرب باوران بسیار کمرنگ و بى اهمیت بوده، و در برخى موارد، یکى از مشکلات فرا روى زنان قلمداد شده است. بخش غیر رسمى، شامل کارهاى گوناگون مثل خانه‏دارى، پرورش فرزند و... مى‏شود که به طور معمول، کار در این بخش اشتغال محسوب نمى‏شود، اما حق این است که امروزه اندیشمندان و متفکران، درصدد ارزش گذاشتن کار بدون دستمزد زنان در خانه هستند و بسیارى از اقتصاد دانان معتقدند: کار در منزل، هر چند در آیینه آمار قابل مقایسه نباشد، داراى ارزش اقتصادى و مادى است. در شماره گذشته، نگرش تاریخى به اشتغال زنان از روم باستان تا عرب جاهلیت، و بعد از ظهور اسلام تا قرون وسطى بررسى شد. در این شماره، به بحث غرب و اشتغال مى‏پردازیم.